Klacht melden

Spoor 1 vindt het belangrijk om goede zorg te verlenen. Mocht je op enige wijze ontevreden zijn over de zorgverlening, dan horen wij dat graag. Onvrede start soms klein, maar we horen het graag snel als je het gevoel hebben dat de behandeling niet goed loopt. Meld dit aan je behandelaar.

Spoor 1 is ook aangesloten bij Klachtenportaal zorg. Dit klachtenportaal biedt je een onafhankelijk en laagdrempelig platform om je klachten te kunnen uiten en/of in behandeling te laten nemen.

Je kunt je klacht kenbaar maken via de website http://klachtenportaalzorg.nl, via het klachtenformulier. Ook kun je contact leggen via de mail: info@klachtenportaalzorg.nl. Je kunt je klacht schriftelijk sturen aan: klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

Het klachten reglement kun je downloaden via de website http://klachtenportaalzorg.nl.

Na het indienen van je klacht vindt er een eerste beoordeling door het Klachtenportaal zorg plaats. Je klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen. Je ontvangt een ontvangstbevestiging en binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per mail contact met je opgenomen. Afhankelijk van je wens en de complexiteit van je klacht kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of voor directe voordracht aan de klachtencommissie. Indien je wenst dat je klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de betreffende zorgverlener op de hoogte gebracht zodat deze de mogelijkheid krijgt zijn/haar verhaal te doen. Vervolgens wordt er gezocht naar een passende oplossing. Je wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de betreffende zorgverlener en wanneer je tevreden bent met het resultaat is de klacht afgehandeld. Als bemiddeling niet heeft geleid tot afhandeling van de klacht dan wordt je klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het klachtenreglement van Klachtenportaal zorg. De klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van je klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventuele aanbevelingen aan je zorgverlener.

Je klacht moet binnen vier maanden zijn afgehandeld. Je klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd en geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en in gediend bij IGZ. Je privacy wordt gewaarborgd.

De Raad van Bestuur krijgt een kopie van de beslissing en moet binnen een maand laten weten of de beslissing aanleiding geeft tot het nemen van algemene maatregelen en zo ja, welke.

Beroep;Tegen een beslissing van de klachtencommissie kun je niet in beroep gaan.

Externe klachtmogelijkheden; Als je er met het Klachtenportaal niet bent uitgekomen zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Je kunt klachten bijvoorbeeld neerleggen bij de Geschillencommissie zorg, bij het tuchtcollege of bij de burgerlijk rechter.

Hieronder vind je de gegevens en de websites van de Geschillencommissie zorg, het tuchtcollege en de burgerlijk rechter.

Geschillencommissie zorg Postbus 90600 2509 LP Den Haag Tel: 070-3105310 http://www.degeschillencommissie.nl/

Regionaal tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland en Utrecht) Postbus 84500 1080 BN Amsterdam Telefoon: 020-3012510

Burgerlijk recht Rechtbank Noord-Holland Postbus 251 1800 BG Alkmaar